Stichting PIVPIV-deelnemers, bent u ingelogd op het
Kennisnet? U kunt dat hierboven zien.

 • Vaknieuws

  Wijze woorden van Vanessa van der Does in SchadeMagazine 03 2014

  PIV | 17 juli 2014

  Na het in ontvangst nemen van de PIV Award Personenschade 2014[1] werd Vanessa – voorheen Manager Letsel Service Center Letsel en voorzitter van de PIV Raad van Advies en tegenwoordig Directeur Group Integrity van Delta Lloyd – door de verslaggever van het SchadeMagazine geïnterviewd. Lees verder

 • Vaknieuws

  In Memoriam Linardus P.S. Hefting, 4 april 1946 – 8 juli 2014

  PIV | 08 juli 2014

  In Memoriam Linardus P.S. Hefting, 4 april 1946 – 8 juli 2014 Recent ontvingen wij het trieste bericht dat de heer Hefting op achtenzestigjarige leeftijd ten gevolge van een ernstige ziekte is overleden. Vanaf het eerste uur van het bestaan van het PIV in 1998 tot zijn prepensioen in augustus 2006 – namens AEGON Verzekeringen – een gewaardeerd en actief lid van onze Raad van Advies. In die ruim acht jaar zijn er weinig onderwerpen bij onze stichting de revue gepasseerd zonder dat Linardus er op de hem zo eigen ‘recht voor zijn raap’ en bulderende manier een mening over of advies voor liet horen. Lees verder

 • Vaknieuws

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen

  08 juli 2014

  De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Lees verder

 • Jurisprudentie

  Hof: bindendverklaring Overeenkomst DES-II

  Hof Amsterdam | 24 juni 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2014:2371 | 200.139.490/01

  De Overeenkomst DES-I is een regeling tot vergoeding van schade via fondsvorming door het gebruik tijdens zwangerschap van DES . Het fonds had nog voldoende middelen tot uitbreiding van de gerechtigden tot degenen met handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte (kleinkinderen, overeenkomst DES-II van 11 december 2013). Het verzoek tot verbindendverklaring van DES-II voldoet aan de daaraan te stellen eisen en er zijn geen gronden voorafwijzing van het verzoek of tot aanvulling of wijziging moeten leiden. Lees verder

 • Jurisprudentie

  Rb: Geen verplichting winkelier tot ijsvrij houden stoep

  Rechtbank Overijssel | 21 mei 2014 | ECLI:NL:RBOVE:2014:3424 | C/08/144827/HA ZA 13-627

  Wanneer men in winterse weersomstandigheden naar buiten gaat, dient men op gladheid bedacht te zijn. Valt men dan is men in beginsel zelf aansprakelijk voor zijn schade. Een verplichting tot ijsvrij houden is slechts aan de orde in situaties die een bijzonder gevaar opleveren. De inspanningen tot het ijsvrij houden van de toegang tot de winkel moeten worden beschouwd als een service aan het winkelend publiek, welke service niet kan worden geacht dat publiek te ontslaan van haar eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van een valpartij. De winkelier heeft eiseres niet aan een groter risico blootgesteld dan onder de gegeven omstandigheden verantwoord was en waarop zij beducht had moeten zijn. Lees verder

 • Vaknieuws

  “The good, the bad and the ugly …”

  PIV | 07 juli 2014

  VvAA* en MediRisk* organiseren samen met de Amerikaanse organisatie van medische aansprakelijkheidsverzekeraars PIAA* van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 oktober 2014 een groot internationaal congres in het Renaissance hotel en de daar tegenover gelegen Koepelkerk in Amsterdam onder de titel: “The good, the bad and the ugly …” How threats can become opportunities in medical liability Lees verder

 • Jurisprudentie

  Hof: brandstichting niet gedekt, verminderd toerekeningsvatbaar

  Hof Amsterdam | 08 april 2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:2493 | 200.094.107/01

  Voor een beroep op de oude opzetclausule is vereist dat de verzekerde de veroorzaakte schade heeft beoogd of zich ervan bewust was dat deze het gevolg van zijn handelen zou zijn. Dat kan worden afgeleid uit de gedragingen van de verzekerde. Uit hetgeen partijen hebben gesteld blijkt dat appellant het vooropgezette plan heeft opgevat brand te stichten en dat voornemen ook ten uitvoer heeft gelegd. Onvoldoende is gesteld dat appellant aan een zodanig ernstige stoornis van zijn geestvermogens leed dat op grond daarvan moet worden aangenomen dat hem van zijn handelen geen verwijt valt te maken. Daartoe is onvoldoende dat hij “enigszins verminderd toerekeningsvatbaar” was. Lees verder

 • Vaknieuws

  Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk

  Min. van Justitie | 07 juli 2014

  Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag naar verschillende adviesinstanties is verzonden. Lees verder

 • Jurisprudentie

  Rb, deelgeschil: persoonlijk onderzoek gerechtvaardigd

  Rechtbank Noord-Holland | 26 juni 2014 | ECLI:NL:RBNHO:2014:5555 | C/14/152086/HA RK 14-10

  Over benadeelde kwamen via het ‘Informatieknooppunt’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anonieme meldingen binnen bij verzekeraar. Eerst raadpleegde verzekeraar sociale media, wat haar vrij stond, of de meldingen enig waarheidsgehalte hadden. Benadeelde afficheerde zich als ‘Casino at Pokerhuis’. De medisch deskundige stelde een discrepantie tussen de ernst van de klachten en de objectiveerbare bevindingen vast. Dat was voldoende rechtvaardiging op grond van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek om het persoonlijk onderzoek in te stellen zoals gedaan. Het vragen van (nadere) medewerking van benadeelde zelf had geen zin. Lees verder

 • Jurisprudentie

  Hof: Na verzenden ‘veertiendagenbrief’ genormeerde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd

  Hof Arnhem-Leeuwarden | 01 juli 2014 | ECLI:NL:GHARL:2014:5247 | 200.127.352/01

  De HR oordeelde op 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) dat een consument de genormeerde vergoeding voor de buitengerechtelijke incassohandelingen pas verschuldigd is indien hij, na het intreden van het verzuim en na ontvangst van de veertiendagenbrief, niet binnen deze termijn alsnog zijn schuld voldoet. Hiervoor is de schuldeiser niet gehouden nog nadere incassohandelingen te verrichten. In vervolg daarop veroordeelt het hof geïntimeerden tot vergoeding van o.a. de incassokosten. Lees verder

 • Jurisprudentie

  Rb; deelgeschil: Verzoek tot deelgeschil wordt afgewezen, beslissing zou onvoldoende bijdragen aan totstandkoming vaststellingsovereenkomst

  Rechtbank Amsterdam | 16 juni 2014 | ECLI:NL:RBAMS:2014:3529 | C-13-555765 - HA RK 13-396

  Verzoekster heeft in theater een beamer op haar hoofd gekregen. De aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. In het deelgeschil verzoekt verzoekster om een verklaring voor recht dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en beperkingen en het ongeval. Een rechterlijke uitspraak over dit geschilpunt zal partijen verder kunnen helpen in het onderhandelingstraject, aldus verzoekster. In beginsel kan de vraag naar causaal verband tussen ongeval en schade in een deelgeschilprocedure aan de orde komen. De rechtbank is echter van oordeel dat het verzoek zoals dat thans voorligt zich niet leent voor behandeling in een deelgeschil. Uit het rapport van de in gezamenlijk overleg benaderde neuroloog volgt dat volgens hem niet alle beperkingen ongevalsgevolg zijn. De klachten over pijn in de nek kunnen niet worden verklaard als gevolg van het ongeval. Reeds daarom is het verzoek om een verklaring voor recht zonder nadere omschrijving van de beperkingen niet zonder meer toewijsbaar. Daarnaast bestaat verschil van mening over de vraag of de eventuele beperkingen de ernstige gevolgen hebben die verzoekster schetst. Dit punt is volgens de rechtbank de kern van het geschil tussen partijen. De voorgelegde vraag leidt niet tot beslechting van dat geschilpunt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat indien het al mogelijk zou zijn op het verzoek te beslissen, de gevraagde beslissing onvoldoende zal kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Het verzoek wordt afgewezen. De rechtbank begroot de kosten van de procedure op € 4.370,00 (19 uur x € 230,00), te vermeerderen met btw en kantoorkosten. De verzochte veroordeling in de kosten wordt afgewezen, aangezien het primaire verzoek eveneens wordt afgewezen. Lees verder

 • Vaknieuws

  Persbericht: Werkwijze drie-jaarsevaluatie verzekeraars is niet conform gedragscode letselschade

  NLE | 26 juni 2014

  Een aantal verzekeraars is gestart met het schriftelijk rechtstreeks benaderen van slachtoffers wiens schaderegeling langer loopt dan drie jaar. Doel is een eventuele impasse te doorbreken en daarmee een oplossing dichterbij te brengen. De drie-jaarsevaluatie vloeit voort uit aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars. De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) juicht toe dat verzekeraars stappen zetten om zaken die dreigen vast te lopen weer vlot te trekken. Het is daarbij wel van belang dat de wijze waarop de evaluatie verloopt zorgvuldig is en het belang van het slachtoffer niet schaadt. In dat kader signaleert de NLE een aantal knelpunten inzake de drie-jaarsevaluatie Lees verder

 • Jurisprudentie

  RuG Congres 6 oktober 2014: 'Derdenschade', met bijzondere aandacht voor het in mei 2014 verschenen Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

  26 juni 2014

  RuG Congres 6 oktober 2014: 'Derdenschade', met bijzondere aandacht voor het in mei 2014 verschenen Wetsvoorstel zorg- en affectieschade Sprekers: mr. dr. R. Rijnhout (universitair docent Universiteit Utrecht), prof. mr. A.J. Verheij (hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen), prof. mr. S.D. Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. A. Hammerstein (raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, aangewezen als waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden) Dagvoorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis (PRNO/RuG. Lees verder

 • Vaknieuws

  Persbericht: Onderzoek naar afhandeling medisch incident: er valt nog veel te verbeteren

  Letselschade Raad | 18 juni 2014

  Persbericht: Onderzoek naar afhandeling medisch incident: er valt nog veel te verbeteren Aan de afhandeling door zorgaanbieders van een medisch incident valt nog veel te verbeteren. Inzicht geven in en open communiceren over de aard en toedracht van het incident en excuses aanbieden voor de schade zijn belangrijke verbeterpunten. Bij de behandeling van een schadeverzoek heeft vooral de betrokkenheid van de patiënt in dat proces extra aandacht nodig. Drs. Deborah Lauria, directeur van DLR, noemde het positief aan de uitkomsten 'dat alle neuzen dezelfde kant op staan': patiënten en professionals vinden hetzelfde belangrijk in de afhandeling van medische incidenten. “Dat is een goede basis om in de juiste richting te groeien.” Lees verder

 • Vaknieuws

  De Letselschaderaad: 0-meting bekendheid met en naleving van de GOMA

  Letselschade Raad | 12 juni 2014

  De Letselschaderaad: 0-meting bekendheid met en naleving van de GOMA Tijdens het symposium “GOMA, placebo of wonderpil?” heeft De Letselschade Raad op 12 juni 2014 de resultaten van twee onderzoeken naar de bekendheid met en de naleving van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA gepresenteerd. Lees verder

Convenanten BGK